Thuận Châu tỏn cài 4.000 vặt khék cuồng dan dặng lễ

Cuồng 5 mự dặng lễ 30/4 cánh 1/5, huyện Thuận Châu tỏn cài 4.000 vặt khék ma qua ỉn; luông thù té vịa qua ỉn cựt đảy 850 triệu đồng. Khék qua ỉn phân lài ma dàm cánh qua ỉn nẳng hươn sơ liệt sĩ nẳng phổng chiên lang - văn hóa pu Pha Đin; Bón chiên lang Kỳ đài Thuận Châu; phổng qua ỉn “Pha Đin top” khòng HTX qua ỉn Pha Đin; bón qua ỉn Bình Thuận Farm cánh san bón qua ỉn ứn.

Khék qua ỉn khảu dàm hươn sơ liệt sĩ nẳng phổng chiên lang - văn hóa Pu Pha Đin.

Cuồng dan dặng lễ, nả vịa qua ỉn nẳng cuồng huyện cọ nhẳn pào tiêng àn. Pưng bón hảư dặng dú tô cánh pưng bón qua ỉn cọ khặn khang đì cốc ngươn sính khòng, khặn khang chủm mú chuông hong cánh nhẳn pào nen tiêng àn, cặm phong mảy ték; chấp năm đì pưng tắt pùn ma vịa chắp tèo ca con dú tô cánh khài chương, xỏn xếp chủm mú trực, uồn chị, choi dừa khék qua ỉn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư