Số khék ma qua ỉn nẳng Mường La cuồng dan chiềng chiên lang 2024 lưn khửn

Dan chiềng chiên lang cáp xì pì 2024, số khék ma qua ỉn nẳng pưng bón qua ỉn nẳng huyện Mường La lưn khửn vẹt sáư khóp nham nị pì 2023. Pưng bón qua ỉn chăn ngam, pưng nen văn hóa pộn dỏn, lài pàng hội, ỉn muôn khắp xe cuồng dan chiềng cọ niếu chưa đảy lướm lài khék ma ve dàm, qua ỉn.

Dần mương bản Nặm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La ỉn tó sáng mua xuần.

Cuồng dan chiềng chiên lang, pưng bón qua ỉn, chuông hong vịa dặng dú tô cọ tỏn 3 păn 255 văn khék, cuồng nặn 1.300 vặt khék dặng dú tô tọp hôm cuồng pưng mự 2 căm, 3 căm cánh 4 căm chiềng. Luông thù té qua ỉn nẳng cuồng phổng cựt đảy dáo tỷ nưng 140 triệu mằn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư