Quỳnh Nhai tỏn 15.000 vặt khék ma qua ỉn pộp dan chiềng chiên lang Cáp xì pì 2024

Cuồng dan chiềng chiên lang (té mự 8-14/2), mi lài khék ma qua ỉn nẳng huyện Quỳnh Nhai, lưn xưa lỏ pưng bón hiềm căm. Huộp số vặt khék ma qua ỉn danh tính 15.000 vặt, hịp thù danh tính cựt đảy 6 tỷ mằn, phân lài lỏ khék nẳng cuồng mương cắp 720 vặt khék dặng dom.

Pàng hội áp hùa khòng chựa côn Tay đón huyện Quỳnh Nhai mự 30 chiềng niếu chưa lài khék ma qua ỉn.

Huyện cọ tủm pua nả vịa quản lý ma qua ỉn, dặng ve, chị bók pưng đơn vị, doanh nghiệp cạ khài chương chuông hong qua ỉn, chấp năm sư mình pưng luông pùn ma nhẳn pao tiêng àn tang nặm, tiêng àn khảu nặm căm kìn cánh pưng khù cận hà vạy chuông hong khék ma qua ỉn, tủm pua nả vịa cáo ảng hún ảnh qua ỉn nẳng nòng lừng nặm Quỳnh Nhai họt khék cuồng cánh nọ tỉnh. 

Họt khạy, huyện cọ khặn khang khày ók Tuận vằn hóa, thể thao cánh qua ỉn huyện Quỳnh Nhai pì 2024 té mự 16-19/2/2024 cắp pưng nả vịa, khong ỉn, pàng hội ngươn lang, pưng luông ỉn phọn nương cạt kiên cắp bón qua ỉn hiềm căm cánh nẳng nòng lừng nặm ngày té pưng mự hùa pì maứ, cọ niếu chưa đảy lài khék ma qua ỉn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư