Phọn nương mự hội pít mák nẳng phiềng piêng

Dú cuồng pưng nả vịa cáo ảng, bón qua ỉn cánh tống páo quyết định khòng Bộ Văn hóa, Thể thao cánh Qua ỉn cồng nhẳn Phổng qua ỉn cá mương Mộc Châu, Mự hội pít mák mặn hảu nẳng huyện Mộc Châu, đảy khày ók nẳng xuần mák mặn Na Ka, bản Pa Khen 1, thị trấn Nông trương Mộc Châu, lỏ nưng cuồng pưng luông ỉn phọn nương, pua nua niếu chưa đảy lài khék táng phường táng mương ma qua ỉn.

Xuần mák mặn Na Ka, bón khày ók Mự hội pít mák mặn hảu huyện Mộc Châu.

Mộc Châu lỏ phổng nưng mi tà đìn púk mák mặn hảu nhaứ xưa khòng tênh cá mương, huộp tênh mết số tà đìn lỏ 3.500 ha, cuồng nặn, số tà đìn đảy pít thù giáo 3.000 ha. Mák mặn Mộc Châu đàng đảy púk cánh khỏi đù toi luông pùn VietGAP, dệt dượn toi luông hữu cơ tiêng àn, mẳn nà, saử chằm cắp phổng kìn bón dú. Cò mák mặn hảu cánh tàng chương dệt té mák mặn hảu khòng huyện Mộc Châu nhương mự nhương đảy lài khék nẳng cuồng cánh nọ mương tênh phén đìn hụ họt lài xưa. 

 Mự hội pít mák mặn hảu huyện Mộc Châu pì 2024.

Mự hội pít mák mặn hảu huyện Mộc Châu đảy chự mẳn cánh khày ók hạng pì. Họt khạy, lằng 7 tưa khày ók, mự hội cọ cựt pền nả vịa văn hóa – qua ỉn hạng pì, lỏ “chư xiềng” qua ỉn nẳng hay xuần pộn dỏn khòng huyện Mộc Châu. Cài mự hội, chư xiềng mák mặn hảu huyện Mộc Châu cọ nhương mự nhương chứng chảnh đảy luông tin chưa, luông muôn hòm cánh hưa nả ma tà khòng côn púk mák mặn, hôm phân quan trọng cuồng vịa tạ ók tàng chương maứ chuông hong qua ỉn, pộn dỏn haử Phổng qua ỉn cá mương Mộc Châu – Bón qua ỉn chăn ngam sưa nẳng tênh phén đìn mương lum.

Mự hội pít mák mặn hảu huyện Mộc Châu tưa thứ 8, pì 2024 xứp tàm cọm pày xú luông dệt dượn ók “Tàng chương tiêng àn cạt kiên cắp pảy chự phổng kìn bón dú”, tang xòng lỏ nả vịa vạy chự hiềm cánh pếnh khày nen chăn vằn hóa chu chựa côn nẳng huyện Mộc Châu. Ngày té tứn chạu, lài dần mương cánh khék cọ mi nả nẳng xuần mák mặn Na Ka, bản Pa Khen 1, thị trấn Nông trương Mộc Châu chôm hặp mự hội. Ị lỏ xuần mák mặn chăn xưa nẳng Bưởng Bắc, pưa mi pưng pòm pu chăn ngam ỏm lọm cắp tà đìn quảng cài 1.000 ha.

Lằng chương trình khắp xe pộn dỏn cắp pưng bai khắp bai xe vạu khửn nen chăn vằn hóa chu chựa côn nẳng piềng piêng Mộc Châu, chu đại biểu, cánh khék ma qua ỉn cọ đảy luôm cắp mự hội pít mák. 8 đội thì ma té pưng xã, thị trấn tẳng cốc chôm hặp pưng ngon thì. Ngon thì đảy mòng cong xưa lỏ ngon thì pít mák toi luông pít mư, báu đảy săn cò mák, hắc nga cò mák, phục àu mák … Cắp luông chôm chiều khòng dần mương cánh khék ma qua ỉn, cuồng 3 phút, 4 thành viên khòng đội thì ma té thị trấn Nông trương Mộc Châu cọ pít đảy lài xưa cắp 40,5 cần mák mặn…

Ngon thì pít mák nẳng mự hội.
   Ngon thì pít mák nẳng mự hội.
   Ngon thì pít mák, ngon thì đảy mòng cong xưa nẳng mự hội.
Ban tổ chức liếng số mák mặn hảu khòng pưng đội thì pít đảy.

Phọn nương xưa nẳng cuồng ngon thì kìn mák khòng pưng đội thì chọm pít đảy, mỏi đội thì cọ lựa ók côn nưng chôm hặp kìn mák mặn, cắp luông pùn sương: Cận chứng chảnh đảy luông kìn mák chẹp, báu đảy vạy nhong mák chắp kén lài. Nẳng ngon thì pải pan mák, pộn dỏn lỏ mák xúc đành chăn cạt kiên cắp pưng tàng chương hay xuần ứn pộn dỏn, tiếng khao khòng huyện Mộc Châu, cài luông chang mư khòng pưng đội thì cọ cựt pền bản đồ qua ỉn báu cọ phổng qua ỉn, bón qua ỉn pộn dỏn nẳng piềng piêng Mộc Châu...

 Ngon thì kìn mák mặn hảu.
 Ngon thì pải pan mák.

Nẳng mự hội, Ban tổ chức tồn nhọng 9 chua hươn po hay me na, HTX pộn dỏn, pưng côn tạ ók đảy chư xiềng tiếng khao haử mák mặn Mộc Châu. Lỏ HTX đảy nhẳn chư xiềng HTX púk, chế biến mák mặn hảu pộn dỏn pì 2024, lung Nguyễn Xuân Văn, Giám đốc HTX dệt dượn mák nuối tiêng àn Mộc Châu, haử hụ: Mự hội cọ tạ ók luông muôn hòm cánh hưa nả ma tà haử pưng côn púk mák, chứng chảnh đảy luông hanh cánh ca con khòng cò mák mặn hảu Mộc Châu. Cài mự hội, xum khỏi cọ é cáo ảng họt pưng côn xủ dống cuồng mương cánh pưng mương ứn tênh phén đìn ma lang đì khòng tàng chương mák mặn hảu huyện Mộc Châu pưa kìn phói, chẹp bàn, ài hòm cánh lưn xưa lỏ tàng mák tiêng àn, mi lởi haử pặc hanh.

Uồn pa huyện Mộc Châu giào chỉa chứng nhẳn haử pưng chua hươn po hay me na, HTX púk mák mặn hảu pộn dỏn.

Đảy luôm cắp mự hội, ai Bùi Thanh Hùng, khék dú té Thành phố Hồ Chí Minh, haử hụ: Ma Mộc Châu khỏi cọ hền dú đì, cắp lài bón chăn ngam. Muôn xưa lỏ tưa cốc khọek khỏi đảy chôm hặp mự hội pít mák, đảy le tặm bón pưng cò mák mặn ké, pôi mák, đảy kìn chim mák mặn phói chẹp, khỏi cọ sự lài àu pày tỏn tay hươn. 

Mự hội cọ hền phọn nương xưa nẳng ngon thì pưng môn thể thao khòng chựa nọi côn, cắp pưng khong ỉn ngươn lang, sương lạ bài, pày chọ chẹ, tồ luông phặc sáy ... cọ tạ ók luông ỉn muôn phọn dỏn chaừ haử chu đại biểu cánh khék ma qua ỉn.

Ngon thì lạ bài nẳng mự hội.

Lung Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cọ muôn chaừ haử hụ:   Mák mặn hảu Mộc Châu lỏ tàng mák chẹp, nhẳn pao luông pùn mák tiêng àn. Phổng púk mák mặn hảu Mộc Châu dú cuồng bón pằn phổng dệt dượn tiêng àn khòng tỉnh Sơn La. Xum khỏi chi xứp tàm uồn chị po hay me na dệt dượn toi luông pùn tiêng àn. Chóng hanh cáo ảng mák họt khék cuồng mương cánh pưng mương tênh phén đìn.

Uồn pa huyện Mộc Châu nhôm xỏng bók haử đơn vị choi dừa.

Mự hội pít mák huyện Mộc Châu khày ók cuồng 2 mự 17 cánh 18/5 cọ tạ ók luông ỉn muôn phọn nương haử dần mương cánh pưng khék ma qua ỉn. Xứp tàm nho sùng luông thồng hụ ma tẳng tánh vằn hóa pảy chự phổng kìn bón dú nẳng bản khuống cánh bản mương, vạy huyện Mộc Châu xồm đáng cắp chư xiềng lỏ “Bón qua ỉn chăn ngam tênh phén đìn”.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư