Mường La:  Tỏn 132.800 vặt khék ma qua ỉn cánh dặng dom

Té hùa pì họt khạy, huyện Mường La cọ tỏn 132.800 vặt khék ma qua ỉn, dặng dom, hịp thù té dịch vụ qua ỉn cựt đảy 46,5 tỷ mằn.

Khék ma qua ỉn nẳng “Chuông lốc me nặm Chiến”, bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

Huyện cọ khày ók lài nả vịa niếu chưa khék ma qua ỉn sương: Mự hội bók mák công, lễ cồng nhẳn cò khòng khun cáu ké, pàng hội mâng khảu maứ xã Ngọc Chiến, pàng khánh thì chự hiềm cánh pếnh khày pưng nen văn hoá chu chựa côn. Tang xòng, cạt kiên vạy khày ók pưng lớp tập tư nả vịa qua ỉn haử pưng chua hươn cánh côn dệt vịa dú cuồng pưng cơ sở cạ khài qua ỉn cuồng huyện. Tang xòng, tủm pua nả vịa lăm le, uồn chị pưng cơ sở dặng non, khách sạn, hươn dặng, homestay, pưng dịch vụ văn hóa chấp năm đì pưng khù cận hà vạy tỏn khék ma qua ỉn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư