Mự hội bók mák công nẳng Ngọc Chiến chi đảy khày ók cuồng xòng mự 9 - 10/3/2024

Mự hội bók mák công pì 2024, chi đảy huyện Mường La khày ók nẳng xã Ngọc Chiến. Mự hội khày ók cuồng 2 mự té mự 9 họt 10/3 nẳng lài bón cắp lài vịa dệt muôn hòm.

Bók công nẳng bản Nặm Nghẹp, xã Ngọc Chiến.

Mự hội pì nị đảy khày ók cắp lài vịa dệt xương: Tống páo chứng nhẳn quyên khày ók mự hội; chứng nhẳn pá bók công quảng xưa nẳng tênh cá mương; pải cáo ảng  pưng tàng chương hay khòng na, văn hóa, chương khòng OCOP; thi dệt căm kìn chẹp; Pải hún ảnh chăn ma văn hóa, qua ỉn nẳng phổng Tây Bắc; pưng khong ỉn ngươn lang. Lưn sưa, pì nị chi mi ỉn khí su pày nẳng càng hào…cắp lài vịa dệt xáo hụ ma nen chăn văn hóa khòng po me chựa côn Mông, nẳng bản Nặm Nghẹp, xã Ngọc Chiến. 

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư