Mự hội bók mák công nẳng huyện Mường La pì 2024: Pải pưng hún vẻ, bía ảnh chăn tó luông é vạu “Luông chăn Mường La”

Dú cuồng pưng vịa dệt khòng mự hội bók mák công huyện Mường La pì 2024, mự 9/3, nẳng piềng thể thao bản Mương Chiến, xã Ngọc Chiến cọ pải pưng hún ảnh chăn tó luông é vạu “Luông chăn ngam Mường La”.

Dân mương xã Ngọc Chiến bấng le hún vẻ bản Nậm Nghẹp.

Nẳng mự hội cọ pải cài 50 hún vẻ, ảnh vạu ma đơi kìn dú, nặm đìn, pá pu cánh phủ côn nẳng Mường La. Cuồng nặn, mi 30 bía ảnh khòng pưng chang đắn ảnh dú cuồng tỉnh cánh 20 hún vẻ khòng pưng côn chang vẻ hún dú té lài phổng nẳng cuồng mương ma chôm hặp trại bắc bòn “Lồng pày nẳng cuồng pá bók mák công”.

Pưng hún vẻ, bía ảnh chi đảy pải cáo ảng cuồng 2 mự 9 cánh 10/3 nẳng mự hội, vạy cáo ảng ma luông chăn ngam khòng nặm đìn cánh phủ côn nẳng xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, hôm phân cáo ảng, púc chuân mả pe qua ỉn khòng huyện, lưn xưa lỏ qua ỉn nẳng bản khuống, sáo hụ, bấng le ma nen chăn vằn hóa cánh qua ỉn khòng huyện Mường La. 

Khék qua ỉn đắn ảnh cắp pưng hún vẻ. 
Bía ảnh đảy pải nẳng mự hội. 
Hún vẻ khòng pưng côn chang vẻ đảy pải nẳng mự hội. 
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư