Mự hội bók mák công huyện Mường La pì 2024: Pộn dỏn hỏng pải cáo ảng pưng tàng chương

Dú cuồng mự hội bók mák công pì 2024, tênh căm mự 9/3, nẳng khuống ỉn thể thao Mường Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La cọ pải cáo ảng pưng tàng chương hay xuần, lài tàng chương ma tang văn hóa, chương OCOP khòng huyện Mường La cánh pưng huyện cạt kiên, dú tó đèn đìn.  

 

 Pưng hỏng pải chương niếu chưa đảy lướm lài dần mương cánh khék qua ỉn ma bớng le, sự sắm. 

Chôm hặp pải chương, mi 18 hỏng pải cáo ảng ma pưng tàng chương chuông hong qua ỉn, văn hóa, chương hay xuần tiêng àn, pưng tàng chương OCOP khòng pưng doanh nghiệp, HTX khòng huyện Mường La cánh pưng huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cánh Mù Cang Chải, Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Khék qua ỉn khảu bấng le bón khài pà nay sà lằng khốt khòng HTX liệng tồ dú cuồng nặm Ngọc Chiến. 

Pưng tàng chương pộn dỏn khòng tựng phổng, sương: Che mák công, mák mị Tay Mường Bú, pà nay sà lằng khốt Ngọc Chiến… khòng huyện Mường La; mák thảo quả, lảu Hang Chú, chè Tà Xùa, mák thúa lók Làng Chếu, hòm kíp Mường Khoa, khảu ón Xím Vàng, huyện Bắc Yên. Nặm tà tiến, chè shan tuyết Púng Luông, khảu tàn Cao Phạ khòng Mù Cang Chải; chè shan tuyết Phình Hồ, khảu ón Lẩu Cáy, mák ướt bòng qua nó, nặm phắc chạư siều khòng Trạm Tấu.

Khék qua ỉn pày bấng le pưng hỏng pải chương pộn dỏn khòng Công ty TNHH MTV Đăng Dương, xã Mường Bú.

Cài vịa pải chương, cáo ảng vạy choi dừa cánh tạk khù ngai đì hảư doanh nghiệp, hợp tác xã, chua hươn cạ khài cáo ảng pưng tàng chương dỏn tiếng, chương OCOP họt lướm lài khék táng phường cánh côn sủ giống nẳng cuồng cánh nọk tỉnh, hôm phân tủm pua vịa dệt dượn, cạ khài, púc chuân vịa sủ giống chương khòng.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư