Mộc Chàu xứp tàm đảy xỏng nhọng lỏ “Bón qua ỉn pộn dỏn nẳng tênh phén đìn mương lum pì 2023”

Nẳng Lễ nhôm xỏng giải Qua ỉn tênh phén đìn mương lum pì 2023 (World Travel Awards-WTA) khày ók tênh cưn mự 1/12, nẳng thanh phố Du bai (Pưng Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất), Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Chàu khòng tỉnh Sơn La xứp tàm đảy xỏng nhọng lỏ “Bón qua ỉn pộn dỏn nẳng tênh phén đìn mương lum pì 2023”

Cón nặn, nẳng Lễ nhôm xỏng giải World Travel Awards 2023 phổng Châu Á – Châu Đại Dương khày ók nẳng thanh phố Hô Chí Minh mự 6/9/2023, Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Chàu khòng tỉnh Sơn La nhẳn 2 giải “Bón qua ỉn pộn dỏn Châu Á cánh Việt Nam”.

Tát Dải Yếm, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Ị lỏ pì thứ 2 Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Chàu đảy nhẳn giải thưởng nị; cón nặn pì 2022, Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Chàu đảy lựa cựt đảy giải “Bón qua ỉn pộn dỏn Việt Nam”, “Bón qua ỉn pộn dỏn phổng Châu Á” cánh “Bón qua ỉn pộn dỏn nẳng tênh phén đìn mương lum”. Giải nị cọ chứng chảnh luông hanh khòng qua ỉn Mộc Chàu, luông xừng nhọng, cồng nhẳn khòng khék táng mương đối cắp phổng phiềng piêng chăn ngam nị; lỏ ằn pâng vạy qua ỉn xứp tàm mả pe, hựt khửn chọp xồm cắp luông hanh đàng mi.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư