Mộc Châu tỏn chi áo họt triệu nưng 600 vặt khék ma qua ỉn

Té hùa pì họt khạy, huyện Mộc Châu cọ tủm pua chiên páo, cáo ảng luông hang quan ỉn, mả pe pưng tàng chương chuông hong qua ỉn máư.

Khék qua ỉn phổng pá hịnh bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu.

Xòng ma, tủm pua dòm ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn sính khòng cựt tóp đảy lang áo khék ma qua ỉn, dặng non. Họt khạy, nẳng cuồng huyện mi 295 bón dặng non, 400 bón cạ khài chương khòng qua ỉn; 10 bón qua ỉn; 12 doanh nghiệp ca khài dệt nả vịa chuông hong qua ỉn. 9 bườn cài ma, huyện Mộc Châu tỏn chi áo họt triệu nưng 600 vặt khék ma qua ỉn, sùng cộp 3 tưa vẹt sáư khóp nham pì 2022, luông thu cựt đảy 1.681 tỷ mằn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư