Mai Sơn tỏn cài 13.000 vặt khék qua ỉn

Té hùa pì họt khạy, huyện Mai Sơn cọ tỏn cài 13.000 vặt khék ma qua ỉn vẹ dàm nẳng pưng bón qua ỉn, hôm mi: Bón qua ỉn nẳng bản khuống Mương Bòn, phổng púk che Phiềng Căm, xáo hụ ma nghê chiên lang nẳng Mương Chành, Bón chiên lang 3 pák tang Co Noi...

Khék qua ỉn pít che nẳng phổng púk che Phiềng Căm, huyện Mai Sơn.

Hịp thu té qua ỉn cựt đảy cài 7 tỷ mằn. Mả pe qua ỉn cạt kiên cắp mả pe dệt dượn hay na công nghệ xùng, Mai Sơn đang tủm pua niếu chưa pưng dự án dòm ngơn cốc mả pe qua ỉn nẳng pưng xã mi luông hanh xương: Chiêng Chùng, Phiềng Căm, Co Noi, Hát Lót, Mương Bòn, Chiêng Bàn, Chiêng Mài, Mương Chanh. Cạt kiên cắp cáo ảng pưng tàng chương hay khòng na dỏn tiếng, pưng tàng chương OCOP khòng địa phương; tủm pua cáo ảng ma luông hanh vạy mả pe qua ỉn; tập tư chủm mú côn dệt vịa lang đì xùng…

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư