Mả pe qua ỉn bản khuống nẳng Chiêng Yên

Cắp luông họn dền chọp châng, lài bón qua ỉn chăn ngam tà cánh lài nen vằn hoá pộn dỏn riềng mi, xã Chiêng Yên, huyện Vân Hồ đàng sỏn hôm tủm pua mả pe bón qua ỉn nẳng bản khuống.

Tát Nang bón đảy lài khék lựa chọn chơ ma qua ỉn nẳng xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ.

Khay nị, Chiêng Yên mi 10 chua hươn dệt homestay, tọp hôm nẳng pưng bản Na Bai, Phụ Mẫu cánh bản Bướt. Nẳng nị, khék táng phương mi xương đảy xáo hụ bấng le tặm ty ma puồng kìn, đơi kìn dú, bấng le huổi nặm mi pà, áp nặm ún cánh đảy kìn chim pưng chương kìn chẹp khòng po me chựa nọi côn… Pằn pâng pày mỏi bườn, Chiêng Yền tỏn tiếp dáo 200 khék ma dử dàm, qua ỉn.

Biên dịch: Minh
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư