Khày pàng “Pàng hội mua khảu xúc lường” xã Xím Vàng pì 2023

Mự 6/10, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên cọ khày pàng “Pàng hội mua khảu xúc lường” tưa cốc khọe, pì 2023.

Khày pàng “Pàng hội mua khảu xúc lường” xã Xím Vàng pì 2023

“Pàng hội mua khảu xúc lường” xã Xím Vàng pì 2023 đảy khày ók cuồng 2 mự (6 cánh 7/10) nẳng xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, hôm mi 2 ngon: Pàng lễ dọn ờn thánh thân, chảu nặm, chảu đìn, khấn cau hảư phạ dài đét, bao phồn chọp xồm vạy hảư dân mương  xã Xím Vàng cánh ngon hội cắp lài vịa dệt pếnh khày đảy nen chăn văn hóa khòng po me chựa nọi côn xương: Thi khắp xe, thi kiếu khảu, phặt khảu văn, thi tằm khảu pảnh lék, thi xe ken, thi tọt pa pao, lạ bài, thi nhịp xéo xỉn...  

Na căn hon nẳng xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên.
Khék qua ỉn đắn ảnh nẳng na căn hon xã Xím Vàng.

Pàng hội đảy khày ók men mua khảu đang xúc lường, vạy chự hiềm cánh pếnh khày pưng nen chăn văn hóa chiên lang khòng po me chu chựa côn; púc chuân hùa chàư khòng dân mương tẳng tánh đơi kìn dú văn hòa, mả pe khày quảng tà đìn púk đằm khảu tàn. Tang xòng, tủm pua cáo ảng ma pưng luông hanh, nen chăn văn hóa khòng po me chu chựa côn cạt kiên cắp mả pe qua ỉn nẳng huyện Bắc Yên vạu chung cánh xã Xím Vàng vạu riêng. Cài nặn, niếu chưa khék qua ỉn cuồng cánh nọ tỉnh ma ve dàm, xáo hụ cánh dòm ngơn cốc, cạt kiên mả pe quả ỉn.

Bai khắp xe khòng say xòn Trương mầm non Xím Vàng.

Ngày lằng Lễ khày pàng, cọ khày ók ngon thi khắp xe tó luông pùn “Xím Vàng mua khảu xúc lường” pưa pưng côn chang khắp chang xe cánh pưng đội khắp xe nẳng pưng bản cánh pưng đơn vị nẳng xã Xím Vàng cắp lài bai xe xừng nhọng Đảng, Pú Hô quý panh, hươn quê Sơn La piến máư, hùa chàư hặc panh khòng báo xào, pưng bón chăn ngam nẳng nặm đìn Xím Vàng khặn chăn… niếu chưa đảy lướm lài khék qua ỉn, dân mương ma bấng le chôm chiều.

Xe vong nẳng cưn Khày pàng “Pàng hội mua khảu xúc lường”
Biên dịch: Minh Châu
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư