Khày pàng Mự hội mák muông Yên Châu tưa thứ V, pì 2024

Mự 8/6, nẳng bản Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu cọ khày Mự hội mák muông tưa thứ V, pì 2024.

Mự hội mák muông Yên Châu tưa thứ V, pì 2024.

Yên Châu lỏ nưng cuồng pưng địa phương mi tà đìn púk cò kìn mák lài nẳng cuồng tỉnh, cắp cài 11.500 ha. Pưng tàng cò kìn mák dỏn tiểng khòng phổng, đảy lài khék qua ỉn nẳng cuồng cánh nọ tỉnh hụ họt, mặc xự. Cuồng nặn, mi mák muông pỏm dỏn tiếng xưa, ài hòm, bàn chẹp, đảy Cục Pảy chự nặm đắc ngon văn cấp Chỉa chứng mài đăng ký uồn chị hụ chảnh cốc cò cánh nhẳn danh chư xiềng; mák muông nằng khèo ài hòm, kìn chẹp; đảy cấp 24 mã số phổng púk chuông hong khài pày mương nọ. Khạy nị, cá huyện mi cài 3.280 ha mák muông, sản lượng dáo15.000 tấn mák mỏi pì.

Mự hội mák muông đảy huyện Yên Châu khày ók hạng pì té pì 2017. Mự hội đảy khày ók vạy chiên páo, cáo ảng chư xiềng mák muông pỏm Yên Châu cánh xừng nhọng pưng côn púk mák muông; hôm phân cáo ảng ma phổng nặm đìn, hún ảnh phủ côn Yên Châu họt bạn phương cánh khék qua ỉn nẳng cuồng cánh nọ tỉnh, dệt ằn pâng vạy tủm pua mả pe qua ỉn phổng bản na nẳng bản Khá cánh qua ỉn huyện Yên Châu mả pe, xồm đáng cắp luông hanh khòng huyện.

Chương trình khắp xe chôm mâng mự hội.
Pưng bai khắp xe muôn hòm cuồng mự hội. 

Mự hội mák muông Yên Châu tưa thứ V, pì 2024 chi đảy khày ók cuồng 2 mự (8 cánh 9/6), cắp pưng vịa dệt xương: Thi pít mák muông; thi xe vong; thi pải cáo ảng chương hay khòng na, tiểu thủ công nghiệp pộn dỏn khòng pưng xã, thị trấn; chôm hặp ve dàm bấng le nẳng xuần mák muông... 

Mú đại biểu pày bấng le pưng bón pải cáo ảng chương khòng nẳng mự hội.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư