Huyện Mộc Châu tỏn 295.000 vặt khék ma qua ỉn

Nẳng huyện Mộc Châu họt khạy mi 295 bón dặng non, cuồng nặn mi 9 hươn khék sạn té 1-3 lào, hươn khék sạn nưng 4 lào, resort 1, 400 bón cạ khài khảu nặm căm kìn, sự xắm chương khòng, cài 10 bón, phổng bản na qua ỉn, 12 doanh nghiệp cạ khài chương khòng chuông hong qua ỉn.

Bón qua ỉn Happy Land nẳng xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Pọm nặn, mi lài bón qua ỉn chăn ngam, niếu chưa khék ma qua ỉn sương: Bón qua ỉn Mộc Châu Island cắp Cau ven Bạch Long, bón qua ỉn dặng non pá hịnh bản Áng, bón qua ỉn tát nặm Dải Yếm, thẳm Sơn Mộc Hương, thẳm bản Ôn, Happy Land, bón bốn hà Trung đoàn 52 Tây Tiến, pá che hún mák hùa chàư, pá mák mặn hảu Nà Ka, pưng bón qua ỉn nẳng bản khuống, homestay nẳng bản Áng, xã Đông Sang, bản Vặt, xã Mường Sang, bản Dọi, xã Tân Lập... Cuồng bườn 2, huyện Mộc Châu cọ tỏn 295.000 vặt khék ma qua ỉn, hịp thù cựt đảy 363 tỷ mằn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư