Giải khánh len dan tang dao nẳng tang nọi Việt Nam pì 2024 nẳng Mộc Châu cựt đảy lang đì

Mự 20 căm bườn nưng, nẳng huyện Mộc Châu, Giải khánh len dan tang dao nẳng tang nọi Việt Nam pì 2024 cọ đảy khày ók tó luông chôm hặp khòng cài 4 păn vận động viên khòng 40 mương nẳng tênh phén đìn.

Pưng vận động viên len cài phổng púk mák mặn Nà Ka

Lằng mự nưng khày ók, pưng vận động viên ma té 40 mương nẳng tênh phén đìn cọ khánh cằn len mết pưng dan tang hi: 70 cày số, 42 cày số, 21 cày số, 10 cày số, 5 cày số, pưng vận động viên cọ đảy len cài pưng dan tang cài phổng bản na, pưng phiềng nhả báu cọ hay che cánh xuần bók mặn chăn ngam.

Giải khánh len pì nị đảy khày ók cuồng dan phạ đét lường. Ị lỏ dan phổng phiềng piêng Mộc Châu nhại khảu mua xuần pì máư, bók mặn bók cai đàng khánh chinh khày dỏn, hôm phân choi hanh hảư vận động viên khánh cằn len. 

Pưng vận động viên len cài hay púk chè.

Ị lỏ tưa thứ 6, Giải khánh len nẳng tang nọi Việt Nam đảy khày ók nẳng huyện Mộc Châu. Toi nhẳn danh khòng Ban tổ chức, giải khánh len pì nị lang đì sùng sưa, mi lài vận động viên chôm hặp sưa pưng pì cón. Giải khánh len đảy nhẳn danh lỏ nưng cuồng pưng dan tang len chăn ngam sưa nẳng Việt Nam.

 Vận động viên chóng hanh len họt bón lả sút.

 

Giải khánh len đảy khày ók lỏ dan vạy cáo ảng hún ảnh khòng Mộc Châu – Bón qua ỉn chăn ngam sưa nẳng phổng Châu Á cánh nẳng tênh phén đìn mương lum họt khék táng phường nẳng cuồng mương cánh mương nọk. Cài giải khánh len vạy tạk ók khuống ỉn muôn hòm, hôm phân púc chuân há phong tập tư cánh thì khánh pưng mồn thể thao vạu chùng cánh mồn khánh len dan tang dao khòng huyện Mộc Châu vạu riềng nhương mự nhương mả pe.

Đốp muộn giải, Ban tổ chức cọ nhôm xỏng pưng giải nhất, giải xòng, giải 3 hảư pưng vận động viên cựt đảy giải.

 Ban Tổ chức nhôm xỏng giải Nhất hảư pưng vận động viên 
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư