Chăn ngam xuần bók phắc cát nẳng Vân Hồ

Cuồng dan nị, pưng xuần bók phắc cát nẳng huyện Vân Hồ đàng khày nương, niếu chưa đảy lướm lài khék qua ỉn ma bấng le cánh đắn ảnh vạy bốn cuồng pưng mự hùa mua xuần.

Pưng xuần bók phắc cát nẳng bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ 

Pưng xuần bók phắc cát pải pớp, le xút phó lai tà báu xuấn to tạk pền luông chăn ngam nẳng cuồng phổng lạ nhăng mi hịp thù hảư dần mương nẳng cuồng phổng. Pưng hún ảnh xuần bók phắc cát đảy khék àu khửn mạng xã hội cọ đảy lài côn bánh pằn hảư cằn le, choi Vân Hồ nhương mự nhương niếu chưa đảy lướm lài khék táng phường ma qua ỉn, đắn ảnh.

Khék qua ỉn đắn ảnh nẳng xuần bók phắc cát Vân Hồ, xã Lóng Luông.

Xuần bók Vân Hồ, nẳng bản Lóng Luông, xã Lóng Luông mi dáo 2 păn thứak môn púk phắc cát, tạk pền bón chăn ngam tà. Chảu xuần tỏn khék té cón chiềng chiên lang tạu họt khạy. Mỏi mự, chảu xuần tỏn té 500 họt 600 vặt khék té lài phổng ma quay àu hún, đắn ảnh.

Pưng xuần phắc cát bók lường niếu chưa đảy lướm lài khék qua ỉn ma bấng le.

Nẳng huyện Vân Hồ khạy mi 5 bón đắn ảnh nẳng xuần bók phắc cát nẳng pưng bản Lóng Luông, bản Chiềng Đi I, bản Chiềng Đi II. Pưng xuần bók khài vé 20 păn mằn mỏi côn cánh té 200  họt 300 păn mằn mỏi vặt đắn ảnh cưới cánh hảư chảng tứm xỉn sửa chựa côn Mông vạy nung đắn ảnh mi ca té 20 họt 30 mỏi tháo xỉn sửa.

Nẳng pưng xuần bók, po me cọ pải khẳng ken nháư, lỏ tàng chương chăn dỏn tiếng khòng pi me chựa côn Mông báu cọ pưng khẳng chọn cha le chăn tà vạy hảư khék ma đắn ảnh. Lưn sưa, po me nhăng púk phắc cát pền hún mák hùa chàư, thèo sừ chôm mâng pì máư.

Khék qua ỉn nung xỉn sửa chựa côn Mông đắn ảnh. 

Pưng thuồng bók phắc cát đón, lường khánh chinh khày dỏn cọ tạk pền phổng le chăn ngam tà. Pọm cắp luông họn dền chọp xồm, khék qua ỉn nựa sương đảy ma ỉn muôn, dặng hanh cuồng pưng mự hùa mua xuần pì máư pọm cắp tay hươn cánh sính cu bạn khòng chảu.

Pưng xuần phắc cát bók đón cọ pền luông chăn ngam chuôn chàư khék táng phường.

Pưng xuần bók phắc cát chăn ngam tà nẳng Vân Hồ chào hẹn chi lỏ bón qua ỉn, ve dàm khòng lướm lài pi nọng cuồng pưng mự hùa mua xuần pì máư chơ ma họt Sơn La vạu riềng cánh phổng qua ỉn cá mương Mộc Châu vạu chùng.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư