Chăn ngam nòng nặm Quỳnh Nhai

Lỏ bón chăn ngam cuồng cài 10 pì cài ma, mỏi nham chiềng tảu póng, nòng nặm Quỳnh Nhai cọ cựt pền bón niếu chuân khék tang phường ma ve dàm, qua ỉn.

 Khék ve dàm, qua ỉn nẳng nòng nặm te hươn máy điện năm Sơn La nẳng Quỳnh Nhai.

Quỳnh Nhai cuồng mua chiềng cọ chăn ngam pưa mi lài pòm pu kèm pá mạy khèo chăn, nòng nặm khào sàư cánh luông khèo chăn khòng xuần cò kìn mák. Bón cốc khọek chơ ma họt Quỳnh Nhai, khék qua ỉn chi đảy dặng tảy hường chứ ờn nhinh tướng giỏi chang nẳng hươn sơ Nàng Han, tảy hường nẳng hươn sơ Linh Sơn Thủy Từ. Nẳng nỉ mi hún Quan Âm sùng 32 thứak, hài nả sáư nòng nặm te, còng lằng sáư pòm pu sùng. Hún Quan Âm nị đảy dệt lẹo mưa lả pì 2020, đảy tẳng tánh nẳng chòm pu sùng cắp ý nghĩa pùa lài bùn đì ma hảư phổng nòng nặm te cánh tạk đảy luông chăn ngam hảư luông qua ỉn nòng nặm te nẳng huyện Quỳnh Nhai.

Liệp toi tang lông mương 279 té càng òng huyện dáo 5 cày số, sum hau chi pày họt nang cầu Pá Uôn, lỏ cầu mi sàu sùng sưa nẳng Việt Nam, cầu hi cày 4 phán khảm me nặm te, choi dần mương pày ma, cạ khài chương hang ngai đì. Nẳng nang cầu Pá Uôn mi lài hợp tác xã liệng tồ dú cuồng nặm, hạng họi công pà đảy liệng quây pì, tạk đảy luông dượn mẳn nà hảư dần. Xòng phái nang cầu lỏ pưng hươn dặng non tô. Nẳng nỉ, khék qua ỉn cọ chi tẳng cốc khí hưa pày bớng le nòng nặm te, khửn mưa phái hùa nặm tạu họt sàu cơ khòng càng òng Quỳnh Nhai cáu.

Nẳng dan tang mưa, khék chi đảy khảu dàm băng nặm Uy Phong vạy ỉn bóng chiên mư nẳng nặm, túc bết nẳng nặm te, hảư pà xảm tót tìn, kìn chim pà nặm te, bải hưa nẳng nặm te... Báu cọ mưa ỉn nẳng pòm đán mi hún mák hùa chàư, pòm pu Đà Giang vạy đắn ảnh, ị lỏ pưng bón qua ỉn cuồng dan lả tuận khòng chua hươn, bạn phương cánh lỏ bón qua ỉn dặng dom khòng lướm lài khék táng phường. 

Qua ỉn hùa mua xuần nẳng nòng nặm te Quỳnh Nhai, pi nọng chi đảy tó hanh ỉn nặm, ài sứp lôm cài cánh bớng le pưng pòm pu đàng hài nả sáư băng nặm khào sàư chăn ngam. Qua ỉn nẳng nòng nặm te cọ cựt pền nưng cuồng pưng bón qua ỉn chăn ngam hôm mi 8 bón po khù cận hà vạy tỏn khék qua ỉn, hôm phân choi Quỳnh Nhai nhương mự đàng piến máư cánh mả pe. Nọk nặn ók, Quỳnh Nhai nhăng lỏ bón chuân chàư khék táng phường mỏi nham chiềng tảu cắp lài pàng hội ngươn lang pộn dỏn. Lưn sưa lỏ pàng hội áp hùa khòng po me chựa côn Tay đón đảy khày ók cuồng mự 30 căm chiềng, báu cọ pàng hội khánh bải hưa ngươn lang cuồng dan hùa pì, dệt hảư phổng nòng nặm te tứm muôn dỏn cắp lài nen văn hoá khòng po me chu chựa côn nẳng cuồng phổng.

Huyện Quỳnh Nhai đang sứp tàm niếu chưa dòm ngơn cốc vạy dệt sặm lẹo cánh nho sùng lang đì pưng tàng chương chuông hong qua ỉn mi khay nị, tang xòng mả pe tứm lài luông qua ỉn, tánh tăm pưng tàng chương văn hóa pộn dỏn, pọm cắp pưng tàng chương OCOP dỏn tiếng vạy Quỳnh Nhai cựt pền bón qua ỉn cấp tỉnh, dan pì 2021 họt pì 2030.

Mua xuần cọ tảu póng nẳng chu phổng ke na khà bản, phố phương, nòng nặm Quỳnh Nhai cọ chăn ngam sưa cuồng dan nị, lỏ dan chuân chàư khék tàng phường ma ve dàm, qua ỉn. (Quỳnh Nhai cọ cựt pền bón púc chuôn chu côn tảu póng, măn báu xuấn to vạy bấng le luông chăn ngam khòng phổng nòng te lạ, măn nhăng lỏ bón dệt dỏn mốc ma chaừ khék táng mương ma bấng le qua ỉn dăng dom.    

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư