Cài 50.000 vặt khék ma qua ỉn, dặng non nẳng xã Ngọc Chiến

Họt khạy, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, mi Hợp tác xã qua ỉn nẳng bản khuống Ngọc Chiến, 22 homestay, nhẳn pao tục po pưng khù cận hà vạy tỏn khék ma qua ỉn cánh dặng non.

Khék ma qua ỉn chuông pín lôm nẳng bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến

Nẳng cuồng xã mi lài bón qua ỉn, niếu chưa đảy lài khék ma qua ỉn tặm ty sương: Phổng qua ỉn văn hóa khòng chưa côn La Ha bón nuối hày đán lảu xá, nặm ún bản Lướt, bón chiên lang đôn Mường Chiến, pá cò mák sơn tra bản Nậm Nghẹp, Chuông pín lôm, pák hịnh bon sai, cò mạy ké hầng pì, chuông lốc bản Mường Chiến 2, khửn pu qua ỉn Tà Chì Nhù... 9 bườn cài ma, pưng bón qua ỉn cọ tỏn đảy chi áo họt 50.000 vặt khék ma qua ỉn, dặng non, hịp thù té qua ỉn danh tính cựt đảy 5 tỷ mằn.

Biên dịch: Hồng Điệp
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư