Bắc Yên tỏn 40.000 vặt khék ma qua ỉn

Vạy tủm pua nả vịa qua ỉn, huyện Bắc Yên cọ sáo pưng bón mi luông hanh ma nặm đìn vạy dệt bón qua ỉn sương: Săn pu khủng long, xã Háng Đồng, thẳm A Phủ, xã Hồng Ngài, pák đán khiền mài té chạu Khe Hổ, xã Hang Chú, xuần che   ké nẳng bản Bẹ, xã Tà Xùa.

Pày chọk chẹk nẳng pàng hội bải hưa xã Song Pe pì 2024.

Tang xòng, tủm pua nả vịa cáo ảng bón qua ỉn, khày ók pưng pàng hội vạy niếu chưa khék ma qua ỉn... Cuồng quý I/2024, huyện Bắc Yên tỏn cài 40.000 vặt khék ma qua ỉn, huộp tênh mết hịp thù cựt đảy cài 22,2 tỷ mằn.

Họt khạy, huyện đàng lăm le, mả pe pưng bón qua ỉn maứ sương: Bón trekking U Ngua, xã Háng Đồng - Samu, xã Xím Vàng, bón qua ỉn nhang khửn pòm pu, bón qua ỉn xã Hang Chú... Tang xòng, cạt kiên cắp Sở Xây dựng chiên páo tánh ók pằn phổng chùng bón qua ỉn cấp tỉnh đối cắp xã Tà Xùa cánh pưng phổng chằm, hôm phân tẳng tánh luông pùn mả pe qua ỉn lang đì, mẳn nà.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư